Prije bilo kakvih zahvata na laku vozilo je potrebno detaljno pripremiti.
Priprema vozila uključuje: Kemijsku i Mehaničku dekontaminaciju kojom se uklanjaju one nečistoće koje regularno pranje nemože ukloniti.